Download 504 Absolutely Essential Words

504 Absolutely Essential Words

504 Absolutely Essential Words

504 Absolutely Essential Words đưa ra các từ vựng cần thiết nhất cho các bạn từ phổ thông trở lên. Đây là những từ vựng cần thiết nhất cho giao tiếp và các bài kiểm tra.
Các tác giả trình bày một loạt các bài học từ xây dựng ngắn gọn, mỗi giới thiệu 12 từ mới đó được thể hiện trong mẫu câu và bài viết ngắn. Bài tập điền vào chỗ trống giúp học sinh rèn luyện được kỹ năng ghi nhớ và áp dụng. Học sách này bạn sẽ giúp được vốn từ vựng cải thiện đáng kể.

Download 504 Absolutely Essential Words

504 Absolutely Essential Words Ebook

  • 5